קולטנים 06.04.2022

ביטוי ייחודי לקולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון בגידולי שד עם מוטציה בגן CHEK2

ממצאים ממחקר רטרוספקטיבי מצביעים על השפעה אפשרית של פרה-דיספוזיציה בתאי אב של גידולי שד על מסלולי טומורוגנזה ומאפייני התקדמות המחלה

רמות הביטוי של קולטני אסטרוגן (Estrogen Receptor – ER) ופרוגסטרון (Progesterone Receptor – PR) בסרטן השד, אשר הושוו בעיקר על ידי מתארים בינומיים, עשויות להיות בעלות שונות משמעותית בין גידול אחד למשנהו.

במחקר רטרוספקטיבי אשר פורסם לאחרונה בכתב העת Breast Cancer Research ביקשו החוקרים לאפיין את רמות הביטוי של ER ו-PR, וזאת באמצעות ניתוחים כמותיים למחצה. לשם כך, נעשה שימוש בצביעת רצפטורים בתאי אב (Germ line) של נשאים לוריאנטים פתוגניים (Pathogenic Variant – PV) בגנים הידועים כמהווים פרה-דיספוזיציה לסרטן השד. לבסוף, נעשתה השוואה של רמות ביטוי הרצפטורים בין אלו הנשאים לאלו אשר אינם.

מקור המידע אשר שימש את החוקרים הינו מאגר התיקים של מרפאה אונקולוגית בבית חולים שלישוני בארה"ב. כל הנבדקים אשר נכללו במחקר, הגיעו למרפאה לשם בדיקת פרה-דיספוזיציה גנטית לסרטן השד.

בהשוואת רמות ביטוי הקולטנים וחלוקה על פי נשאויות לגנים השונים הודגמו מספר ממצאים. אלו עם PV בגן BRCA1 הראו רמות נמוכות יותר של רצפטורי ER ושל רצפטורי PR, וזאת בהשוואה לאלו ללא הוריאנט הפתוגני בגן (15.2% אל מול 78.2%, p < 0.001 ו-6.8% אל מול 41.1%, p < 0.001, בהתאמה). תוצאות דומות הודגמו בהשוואת הביטוי ל-ER בקרב מטופלים עם PV ב-BRCA2 וב-TP53 לבין הביטוי באלו ללא PV בגנים אלו (66.7% אל מול 78.2%, p = 0.005 ו-50.6% אל מול 78.2%, p = 0.015). בניגוד לכך, ובהשוואה לאלו הנעדרים פרה-דיספוזיציה גנטית בגן זה, אלו עם וריאנט פתוגני בגן CHEK2 נמצאו עם ביטוי מוגבר ל-ER ול-PR (93.1% אל מול 78.2%, p = 0.005 ו-72% אל מול 48.8%, p = 0.001). בכל המוטציות נמצא פיזור גדול של רמות הצביעה של ER ו-PR בקרב הנשאים. פיזור מצומצם נמצא רק בצביעות לגן CHEK2.

תוצאות מחקר זה מצביעות על כך שרמות הביטוי המדויקות לקולטני אסטרוגן ופרוגסטרון יכולות להיות שונות מאוד בין גידול שד אחד למשנהו. ההבדלים משמעותיים אף יותר באלו עם וריאנט פתוגני, וזאת בהשוואה לאלו הנעדרים את אותו הוריאנט. החוקרים מעלים את ההשערה כי הבדלים אלו מצביעים על מסלולי טומורוגנזה ומהלכי התקדמות מחלה ייחודיים המושפעים מפרה-הדיספוזיציה בתאי האב.

מקור:

Wei, G., Teng, M., Rosa, M. et al. Unique ER PR expression pattern in breast cancers with CHEK2 mutation: a hormone receptor and HER2 analysis based on germline cancer predisposition genes. Breast Cancer Res 24, 11 (2022). https://doi.org/10.1186/s13058-022-01507-1

נושאים קשורים:  קולטנים,  אסטרוגן,  פרוגסטוגן,  סרטן השד,  מחקרים